Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy: PIENNA, działający pod adresem: www.shop.pienna.com, prowadzony jest przez Creative Cafe Radosław Florczak, z siedzibą przy ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, działający pod numerem NIP: 852-217-12-59, REGON: 147033706.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę, drogą elektroniczną, usług nieodpłatnych.

§ 2 Kontakt ze sklepem

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

1. Adres pocztowy: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
2. Adres poczty elektronicznej: pienna@pienna.com
3. Numery telefonów: + 48 501 140 799
4. Numer rachunku bankowego: 26 1910 1048 2219 2095 9467 0001
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:30 – 16:00.

§ 3 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

● Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym sposobu dostawy i płatności.
● Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy. Z ofert dostępnych na stronie Sklepu Internetowego mogą korzystać osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat
● Konsument - użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
● Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.
● Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
● Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient może zobaczyć wybrane towary oraz ma możliwość modyfikacji danych.
● Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.shop.pienna.com, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.
● Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą Sklepu Internetowego.
● Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
● Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 4 Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego potrzebne jest:

a. Urządzenie z dostępem do internetu oraz
b. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies oraz
c. Oprogramowanie kompatybilne z formatem Adobe PDF

2. Dla złożenia zamówienia w sklepie internetowym, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 5 Rejestracja i logowanie

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień Towaru przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu podczas rejestracji konta Klienta uniemożliwia założenie Konta Klienta.

§ 6 Składanie zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2. Podczas składania zamówienia niezbędnym dla Klienta pozostaje zapoznanie się i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i zaakceptowanie go, Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia przez Klienta uniemożliwia mu skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na terenie państw wskazanych w zakładce „Kraje” strony Sklepu Internetowego https://shop.pienna.com . Dostępne kraje dostawy są możliwe do wyboru podczas procedury składnia zamówienia w momencie wyboru opcji dostawy (przed finalizacją zakupu).

4. W przypadku chęci realizacji dostawy na terenie państwa niewymienionego w § 6 ust. 3, Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą poprzez adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 w celu uzgodnienia ewentualnej możliwości dostawy i jej kosztów.

5. Wraz ze złożeniem zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez potwierdzenie przez Klienta w przesłanej przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia. Klient zobowiązany jest do dokonania potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie” w otrzymanym mailu. Powyższa czynność stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i bez niej zamówienie nie będzie realizowane.

6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane.

§ 7 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, a więc zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, w szczególności wynikających z eksportu towarów poza teren Polski / UE.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 8 Sposoby płatności

1. Wszystkie aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://shop.pienna.com w zakładce „Sposoby płatności”. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

2. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie plików pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w procesie składnia zamówienia lub ich udostępniania w założonym przez siebie koncie.

§ 9 Kompletowanie zamówień

1. Czas kompletowania zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:

a. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia potwierdzenia zamówienia przez Klienta w wiadomości elektronicznej otrzymanej od Sprzedawcy,
b. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry np. kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. O każdorazowym opóźnieniu w skompletowaniu i nadaniu zamówionego Towaru, Klient zostanie powiadomiony poprzez podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail i będzie przysługiwała mu możliwość wyboru dalszego oczekiwania albo rezygnacji ze złożonego zamówienia. W przypadku rezygnacji otrzyma on zwrot opłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia skutecznie złożonej rezygnacji wysłanej na adres e-mail: pienna@pienna.com .

§ 10 Dostawa

1. Dostawa towaru jest możliwa na terytorium, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu. Realizacja zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po jego złożeniu w rozumieniu § 6 niniejszego regulaminu. O przewidywanym czasie dostawy Klient zostanie poinformowany w procesie składania zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

2. Przesyłki doręczane są za pośrednictwem firmy: kurierskiej albo operatora pocztowego, wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia.

3. Dostawa zamówionego Towaru stanowi usługę dodatkowo płatną, o ile nie zawarto w Umowie Sprzedaży innych postanowień. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy zamówionego Towaru. Zamawiający może zapoznać się z kosztami dostawy (zależnymi od np. ilości i wagi towarów) w momencie wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Czas realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 30 dni roboczych.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do otwarcia paczki w obecności kuriera, celem weryfikacji jej stanu oraz poprawności zamówienia.

7. Kupującemu będącemu Konsumentem zaleca się, aby dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności tj. wypełnić odpowiedni protokół wydany mu przez osobę doręczającą (np. kurier, listonosz) oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez dane kontaktowe podane w § 2 niniejszego regulaminu.

8. Kupujący niebędący Konsumentem, pozostaje zobowiązany do sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności tj. wypełnić odpowiedni protokół wydany mu przez osobę doręczającą (np. kurier, listonosz) oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez dane kontaktowe podane w § 2 niniejszego regulaminu.

9. W przypadku nieobecności Klienta bądź innej uprawionej do odbioru przesyłki osoby - pod wskazanym w Formularzu Zamówienia adresem dostawy, osoba doręczająca (np. kurier, listonosz) po ustaleniu indywidualnie z Klientem może także (jeśli jest to możliwe) podjąć próbę dostarczenia przesyłki w ten sam dzień w godzinach późniejszych.

10. Sprzedawca przenosi własność rzeczy na kupującego i wydaje mu ją za pośrednictwem przewoźnika. Kupujący powinien Towar odebrać oraz zapłacić sprzedawcy cenę. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta bądź wskazania błędnego adresu, sprzedawca ma prawo domagać się naprawy poniesionej szkody.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego https://shop.pienna.com w zakładce: „Prawo do odstąpienia od umowy”.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta, przed upływem wskazanego terminu, pisma pocztą na adres wskazany w § 2 lub poprzez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres wskazany w § 2.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w ww. artykule.

§ 12 Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, jeśli jest ten elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres wskazany w § 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 13 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Newsletter;
b) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w § 13 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług nieodpłatnych, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Z usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu danych, Klient otrzymuje niezwłocznie, w celu weryfikacji adresu e-mail, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link do potwierdzenia woli zapisania się do Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. Każdy Newsletter kierowany do Klientów, o których mowa w § 13 ust. 4, zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 Regulaminu.

8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl

3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: http://www.konsument.gov.pl

4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:

a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

b. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.

6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl

8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§ 15 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Creative Cafe Radosław Florczak z siedzibą w Warszawie, działający pod numerem NIP: 852-217-12-59, REGON: 147033706 .

2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji lub składania zamówienia uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:

a. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;

b. marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c. zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w przypadku udzielenia stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d. prowadzenie usług nieodpłatnych, o których mowa w § 13

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji Umowy Sprzedaży.

5. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.

7. Sklep Internetowy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu.

4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na adresy wskazane w §2, przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1745 ze zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

7. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu Internetowego, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do logotypów, zdjęć produktów, tekstów, opisów (z wyjątkiem, układu Sklepu, jego silnika - oprogramowania, logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2021 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.